Essential Ways to Make Life Easier

รู้จักแคดเมียม โลหะพิษอันตราย สาเหตุ “โรคอิไตอิไต” และโรคมะเร็ง

แคดเมียมเป็นโลหะหนักที่มีความอันตรายสูง และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น “โรคอิไตอิไต” และมะเร็ง บทความนี้ LIFEHACKONLINE จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแคดเมียม แหล่งที่มา ผลกระทบต่อสุขภาพ และวิธีป้องกันเพื่อความปลอดภัย

แคดเมียมเป็นโลหะหนักที่มีความอันตรายสูง และเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคร้ายแรง เช่น “โรคอิไตอิไต” และมะเร็ง บทความนี้ LIFEHACKONLINE จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแคดเมียม แหล่งที่มา ผลกระทบต่อสุขภาพ และวิธีป้องกันเพื่อความปลอดภัย

แคดเมียมคืออะไร

แคดเมียม (Cadmium) เป็นโลหะหนักที่พบในธรรมชาติ และถูกใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมหลายอย่าง เช่น การผลิตแบตเตอรี่ การเคลือบโลหะ และการทำพลาสติก แคดเมียมมีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนสูง จึงเป็นที่นิยมในการใช้ผลิตวัสดุที่ต้องการความทนทาน

แหล่งที่มาของแคดเมียม

แคดเมียมสามารถเข้าสู่ร่างกายได้หลายทาง ทั้งทางการสูดดมฝุ่นแคดเมียม การรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนแคดเมียม และการสัมผัสผิวหนังในบริเวณที่มีแคดเมียมปนเปื้อน อาหารที่พบแคดเมียมบ่อยคืออาหารทะเล เช่น ปลา หอย และสัตว์น้ำอื่นๆ ที่อาศัยในแหล่งน้ำที่มีแคดเมียมสูง

ผลกระทบของแคดเมียมต่อสุขภาพ

แคดเมียม
แคดเมียมมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง โดยเฉพาะเมื่อมีการสะสมในร่างกายเป็นเวลานาน ซึ่งอาจทำให้เกิดโรคต่างๆได้ เช่น

โรคอิไตอิไต

โรคอิไตอิไต (Itai-itai disease) เป็นโรคที่เกิดจากการรับแคดเมียมในปริมาณสูง ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อกระดูกและไต ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บปวดตามร่างกาย และกระดูกจะเปราะบางแตกหักง่าย โรคนี้พบมากในญี่ปุ่นในช่วงปี 1950 เมื่อมีการปนเปื้อนแคดเมียมในน้ำและดินจากการทำเหมืองแร่

โรคมะเร็ง

การสะสมของแคดเมียมในร่างกายยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งปอด มะเร็งไต และมะเร็งตับ แคดเมียมสามารถทำลาย DNA และกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง ทำให้เกิดการแพร่กระจายของมะเร็งในร่างกาย

วิธีป้องกันและลดการสัมผัสแคดเมียม

เพื่อป้องกันและลดการสัมผัสแคดเมียม ควรปฏิบัติตามคำแนะนำดังนี้
 1. เลือกอาหารอย่างระมัดระวัง
  หลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารทะเลจากแหล่งน้ำที่มีความเสี่ยงสูง และตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารให้แน่ใจว่าไม่มีการปนเปื้อนแคดเมียม
 2. ป้องกันการสัมผัสในที่ทำงาน
  ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมที่มีการใช้แคดเมียมควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากและถุงมือ และปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยที่เคร่งครัด
 3. รักษาความสะอาดในบ้าน
  ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีแคดเมียมเป็นส่วนประกอบ และทำความสะอาดบ้านให้ปลอดฝุ่นเพื่อป้องกันการสูดดมแคดเมียมที่อาจปนเปื้อนในอากาศ
 4. ตรวจสุขภาพเป็นประจำ
  การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอสามารถช่วยตรวจพบการสะสมของแคดเมียมในร่างกายได้เร็ว และสามารถดำเนินการรักษาได้ทันที
แคดเมียมคืออะไร

สรุป

แคดเมียมเป็นโลหะพิษที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพ การรู้จักและเข้าใจถึงอันตรายของแคดเมียม รวมถึงการป้องกันและลดการสัมผัสสามารถช่วยปกป้องสุขภาพของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำด้านการเลือกอาหาร การป้องกันในที่ทำงาน และการรักษาความสะอาดในบ้าน เราย่อมสามารถลดความเสี่ยงในการสัมผัสแคดเมียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อเรื่อง

LifeHackBanner

บทความล่าสุด

LifeHackBanner
Scroll to Top